0109 [4]
Fumio Hayashi

0119 [4]
ueshiba

0262 [0]
jai