0096 [1]
nishino

0106 [4]
aoikiku

0159 [1]
komma