0647 [1]
ueshiba

0654 [1]
Fumio Hayashi

0679 [1]
kitune