0062 [5]
Michiko

0536 [1]
Fumio Hayashi

0672 [1]
Hiro