0319 [1]
kitune

0642 [1]
Fumio Hayashi

0647 [1]
ueshiba