0351 [1]
miyako Tamasudare

0354 [2]
Fumio Hayashi