0163 [2]
tatsu-o

0167 [2]
miyako Tamasudare

0280 [2]
okazzako