0197 [2]
Fumio Hayashi

1000 [1]
Netaro

1007 [0]
Miki