0930 [2]
Fumio Hayashi

0935 [2]
miyako Tamasudare