0129 [1]
Fumio Hayashi

0192 [3]
ueshiba

0924 [2]
Hiro