0793 [1]
miyako Tamasudare

0910 [0]
Fumio Hayashi