0769 [3]
miyako Tamasudare

0782 [1]
ueshiba

0794 [0]
Fumio Hayashi