0129 [1]
Fumio Hayashi

0192 [3]
ueshiba

0718 [1]
Manbou