0095 [2]
Netaro

0127 [2]
Manbou

0706 [3]
Fumio Hayashi