0654 [1]
togakure

0672 [1]
rieko

0684 [1]
Netaro