0077 [1]
Fumio Hayashi

0317 [1]
sasayo

0319 [3]
ueshiba