0109 [4]
Fumio Hayashi

0119 [4]
ueshiba

0225 [1]
miyako Tamasudare