0555 [1]
togakure

0622 [2]
Netaro

1041 [1]
Fumio Hayashi