0925 [1]
miyako Tamasudare

0951 [2]
Fumio Hayashi

0975 [1]
ueshiba