0688 [2]
Fumio Hayashi

0925 [1]
miyako Tamasudare