0601 [1]
Fumio Hayashi

0755 [2]
togakure

0765 [0]
Netaro