0174 [3]
Netaro

0601 [1]
Fumio Hayashi

0755 [2]
togakure