0621 [1]
doberman

0641 [2]
Fumio Hayashi

0643 [2]
noriko