0160 [1]
Yuko Nexus6

0174 [3]
Netaro

0601 [1]
Fumio Hayashi