0238 [1]
togakure

0402 [3]
Fumio Hayashi

0405 [1]
Netaro