0182 [4]
togakure

0260 [2]
ueshiba

0352 [1]
Netaro