0123 [2]
miyako Tamasudare

0217 [2]
ueshiba

0337 [3]
Fumio Hayashi