0123 [2]
miyako Tamasudare

0222 [1]
Fumio Hayashi