0041 [2]
hapira

0072 [4]
Fumio Hayashi

0190 [1]
eusa6080