LEAF 0070 / 2008-12-20
sakai (1/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0091 / 2008-12-20
sakai (2/28)

Abiko, CHIBA, JAPAN


LEAF 0092 / 2008-12-20
sakai (3/28)

Hibiya Park, TOKYO


LEAF 0103 / 2008-12-21
sakai (4/28)

Shanghai, China


LEAF 0137 / 2008-12-21
sakai (5/28)

Opera City, TOKYO


LEAF 0138 / 2008-12-21
sakai (6/28)

Ochanomizu, TOKYO


LEAF 0167 / 2008-12-22
sakai (7/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0168 / 2008-12-22
sakai (8/28)

Opera City, TOKYO


LEAF 0195 / 2008-12-22
sakai (9/28)

Hatsudai TOKYO


LEAF 0224 / 2008-12-23
sakai (10/28)

Miyashiro Town, Saitma, JAPAN


LEAF 0228 / 2008-12-23
sakai (11/28)

Ochanomizu TOKYO


LEAF 0229 / 2008-12-23
sakai (12/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0322 / 2008-12-24
sakai (13/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0324 / 2008-12-24
sakai (14/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0329 / 2008-12-25
sakai (15/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0333 / 2008-12-25
sakai (16/28)

Teganuma, Chiba, JAPAN


LEAF 0348 / 2008-12-25
sakai (17/28)

Miyashiro Town, Saitama, JAPAN


LEAF 0384 / 2008-12-25
sakai (18/28)

Toranomon TOKYO


LEAF 0385 / 2008-12-25
sakai (19/28)

Kamiyacho TOKYO


LEAF 0386 / 2008-12-25
sakai (20/28)

Toranomon TOKYO


LEAF 0495 / 2008-12-27
sakai (21/28)

Roppongi, TOKYO


LEAF 0496 / 2008-12-27
sakai (22/28)

Toranomon, TOKYO


LEAF 0527 / 2008-12-28
sakai (23/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0615 / 2008-12-30
sakai (24/28)

Ochanomizu, TOKYO


LEAF 0616 / 2008-12-30
sakai (25/28)

Kitasenju, TOKYO


LEAF 0617 / 2008-12-30
sakai (26/28)

Abiko, Chiba, TOKYO


LEAF 0745 / 2009-01-03
sakai (27/28)

Abiko City, Chiba, JAPAN


LEAF 0879 / 2009-01-07
sakai (28/28)

Ginza, TOKYO