LEAF 152 / 2007-09-08
shanghaiwu (1/2)

Ohanami at Kentaikyo Bridge


LEAF 155 / 2007-09-08
shanghaiwu (2/2)

Hiroshima Japan Ttransport Company