LEAF 032 / 2007-09-05
aki (1/17)

Kudan Tokyo


LEAF 034 / 2007-09-05
aki (2/17)

Mmusashino Tokyo


LEAF 080 / 2007-09-07
aki (3/17)

Ueno Tokyo


LEAF 082 / 2007-09-07
aki (4/17)

Ueno Tokyo


LEAF 169 / 2007-09-08
aki (5/17)

Ginza Tokyo


LEAF 170 / 2007-09-08
aki (6/17)

Yaesu Tokyo


LEAF 178 / 2007-09-09
aki (7/17)

Ginza Tokyo


LEAF 180 / 2007-09-09
aki (8/17)

Higashi Ginza Tokyo


LEAF 216 / 2007-09-10
aki (9/17)

Nezu Tokyo


LEAF 246 / 2007-09-10
aki (10/17)

Yurakucho Tokyo


LEAF 260 / 2007-09-11
aki (11/17)

Ginza Yonchoume Tokyo


LEAF 262 / 2007-09-11
aki (12/17)

Kyoubashi Tokyo


LEAF 301 / 2007-09-11
aki (13/17)

Kudan Tokyo


LEAF 309 / 2007-09-12
aki (14/17)

Ueno Tokyo


LEAF 313 / 2007-09-12
aki (15/17)

Yurakucho Tokyo


LEAF 345 / 2007-09-12
aki (16/17)

Musashino Tokyo


LEAF 364 / 2007-09-13
aki (17/17)

"Kabukiza" Tokyo