LEAF 0031 / 2019-01-02
KenAKIYAMA (1/7)

LEAF 0047 / 2019-01-03
KenAKIYAMA (2/7)

LEAF 0094 / 2019-01-05
KenAKIYAMA (3/7)

LEAF 0247 / 2019-01-13
KenAKIYAMA (4/7)

LEAF 0260 / 2019-01-14
KenAKIYAMA (5/7)

LEAF 0272 / 2019-01-15
KenAKIYAMA (6/7)

LEAF 0287 / 2019-01-16
KenAKIYAMA (7/7)